Euskal kantutegia

Berezko izenburua
FUEROAC
Testu normalizatua
FORUAK
Kantutegia
Ecos de Vasconia
Argitaletxea
A. DIAZ Y CIA. EDITORES
Argitalpen tokia
DONOSTIA
Jasotako tokia
Biltzailea
ECHEVERRIA y GUIMÓN

BEREZKO TESTUA

1. Adierazo naidet
izqueta claroan,
eusquera ta fueroac
noiztic nola diran.
Aspalditic neucan
jarria buruban,
iputzen oneraco
eguingo otenuan.

2. Noeren familico
Tubal ceritzona,
Armeniatic onera
citzaigun aurrena:
arengatican degu
izcuntz aiñ ederra,
zarragorican ez dan
maitatsu eusquera.

3. Egipcio, Caldeo,
Hebreo, Griegoac,
Cartagines, Romano,
Alano, Sueboac;
Vandalo, Godo, Arabe,
eta Sarracenoac,
Españira cituzten
chit guerra gaistoac.

4. Emengo mutillaren
corage firmeac,
Españiatic bota
citun erregeac:
eta maite gaituzte
gure erregeac,
mereci becelashe
euscaldun gendeac.

5. Ezda cer duda eguin
gu guera aurrenac,
Portugaldic Francira
denetan zarrenac:
Jafeten bostgarren seme
Tubal onarenac,
Españien asiera
eman guenduenac.

6. Noiceticacoa dan
gure izatea,
ez da posible orain
nic esplicatzea;
sayatu naiz aleguin
ori billatzea,
alferric izandu da
nere necatzea.

7. Libre vicitu ciran
republica onetan,
iñoren mende gabe
lenengo urtetan:
milla eta eun da
oguei ta irutan,
nafarraquin aurrena
adiskuldetu zan.

8. Ala seguitu zuten
aldicho batean,
asarres apartatu
ciraden artean:
ecin compondurican
bear zan paquean,
milla eta berreun
garrengo urtean.

9. Guerra besteric ez zan
dembora ayetan,
eta pensatu zuten
estadu onetan:
laguntza izateco
estutasunetan,
bear zala unitu
erdaldun gendetan.

10. Alfonso zortzigarren
zori onecoac,
beregana guinduzen
Guipuzcoanoac:
aguintzen cizquigula
guinducen fueroac
Erregue maitagarri
Castilletac oac.

11. Oec gustiyac ciran
tratu iltzezcoac,
ala seguitu zuten
dembora artacoac:
gordeaz osotoro
aleguin fueroac,
gure gobernatzalle
provinciacoa.

12. Emengo alcateac
bilduric Tolosan,
escribi citezela
denac agindu zan:
bai eta eguiñ ere
alzuten prestezan,
provinciac calteric
izandu ez cezan.

13. Milla irureun ta
oguei ta amabost zan,
alcateac bilduba
gure erri Tolosan:
eta escribituric
urte artan bertan,
erregueri eramana
aprobatu citzan.

14. Enrique bigarrena
cegoen Tronoan,
Abendu illac oguei
cituen orduan:
confirmatu cizquigun
bear zan moduan,
merecia dezala
gozatu ceruan.

15. Ez da bada dudaric
len ere baciran,
bestela confirmatzen
arico ez ciran:
ascotan ibilli dira,
gira eta biran,
gorde dituzteneco
guizonac baciran.

16. Unio on bat bear ta
elcarren artean,
erriac aurreratu
oidute lanean:
eta guerraric balitz
noiz bat ondorean,
españolac guerade
gustien ganean.

17. Ez beldurric izan,
euscaldun gendea;
gordea degu ongui
fueroen leguea:
erreguiña daucagu
eziñic obea,
maite gaituen ama
pareric gabea.

18. Obligacioz da eta
joan bear guerrara,
legue maite garriac
gordeco badira:
Tangerren ipiñiric
español bandera,
dembora labur barru
echeraco guera.

19. Oh soberana eder
pobrearen ama,
contentuz beterican
gaute gu zugana:
ongui mereci dezu
daucazun fama,
Jaunac eman deizula
zuri osasuna.

20. Viva euskal erria ta
viva erreguiña,
elcarri laguntzera
eguin aleguiña:
noiz bat campotarretaz
estutzen baciña,
emen daucazu gende
erne eta fiña."