Euskal kantutegia

Berezko izenburua
GUERNIKAKO ARBOLA
Testu normalizatua
GERNIKAKO ARBOLA
Kantutegia
Ecos de Vasconia
Argitaletxea
A. DIAZ Y CIA. EDITORES
Argitalpen tokia
DONOSTIA
Jasotako tokia
Biltzailea
ECHEVERRIA y GUIMÓN

BEREZKO TESTUA

1. Guernikako arbola
Da bedeincatuba
Euskaldunen artean
Guztiz maitatuba:
Eman ta zabaltzazu
Munduban frutuba,
Adoratzen zaitugu
Arbola Santuba.

2. Milla urte inguru da
Esaten dutela
Jaincoac jarrizubela
Guernikako arbola:
Saude bada zutican
Orain da dembora,
Eroritzen bacera
Arras galduguera.

3. Etzera erorico
Arbola maitea,
Baldin portatzen bada
Vizcaico juntia:
Lauroc artuco degu
Surequin partia
Paquian bici dedin
Euskaldun gendia.

4. Betico bici dedin
Jaunari escatzeco
Jarri gaitecen danoc
Laster belaunico:
Eta biotzetican
Escatu esquero
Arbola bicico da
Orain eta guero.

5. Arbola botatzia
Dutela pentzatu
Euskal erri guztiyan
Denac badakigu:
Ea bada gendia
Dembora orain degu,
Erori gabetanic
Iruqui biagu.

6. Beti egongocera
Uda berricua,
Lore ainciñetaco
Mancha gabecoa:
Erruquisaitez bada
Biotz gurecoa,
Dembora galdu gabe
Emanic frutuba.

7. Arbolac erantzun du
Contuz bicitzeco,
Eta biotzetican
Jaunari escatzeco:
Guerraric nai ez degu
Paquea betico,
Gure legue zuzenac
Emen maitatzeco.

8. Erregutu diogun
Jaungoico jaunari
Paquea emateco
Orain eta beti:
Bay eta indarrare
Cedorren lurrari
Eta bendiciyoa
Euscal erriyari.

9. Orain cantaditzagun
Laubat bertzo berri
Gure provinciaren
Alabantzagarri:
Alabac esaten du
Su garrez beteric
Nere biotzecua
Eutzico diat nic.

10. Guipuzcoa urrena
Arras sentituric
Asi da deadarrez
Ama Guernikari:
Erori etzeitezen
Arrimatu neri
Zure cendogarriya
Emen nacazu ni.

11. Ostoa verdia eta
Zañac ere fresco,
Nere seme maiteac
Ez naiz erorico:
Beartzen banaiz ere
Egon beti pronto
Nigandican etzayac
Itzurerazoco.

12. Guztiz maitagarria
Eta oestarguiña
Beguiratu gaitzasu
Ceruco erreguiña
Guerraric gabetanic
Bici albaguiña.
Oraindaño izan degu
Guretzacodiña."